Vi vill skapa en ny berättelse som tar Sverige och världen framåt. En ny vision för vårt århundrade.

Det är lätt att känna att världen är på väg åt fel håll. Dagliga rapporter om orättvisor, terrorism, flyktingar, psykisk ohälsa, problem i välfärden och klimathot gör att många idag upplever oro eller har tappat hoppet om framtiden. Samtidigt lever de flesta av oss i ett fritt, rikt och demokratiskt samhälle med fler möjligheter än någon generation före oss. Vi lever helt enkelt i en tid av motsägelser.

Det blir inte heller lättare att ta vara på nuet eller att planera för framtiden, när förändringstakten i samhället är högre än någonsin. Tiden när allt var enkelt och förutsägbart är förbi. Gamla idéer om människan och vad som är ett gott samhälle fungerar allt sämre. Och när nuvarande generations utmaningar snart övergår till nästas, finns det bara ett sätt att omfamna det som komma skall. Vi behöver tänka om från grunden.

För om vi ska nå ett samhälle som främjar allas hälsa och individers utveckling, så behöver vi låta vår tids största uppgift bli att möta våra medmänniskors, vårt lands, och vår planets behov där vi alla befinner oss. Vi behöver bli ett inlyssnande samhälle.

Valet vi står mellan är helt enkelt att antingen fortsätta navigera efter den gamla kartan eller att börja måla en ny som för oss mot välfärd som håller i framtiden.

Valet vi står mellan är helt enkelt att antingen fortsätta navigera efter den gamla kartan eller att börja måla en ny som för oss mot välfärd som håller i framtiden. För att göra det behöver vi inse att varje människa har ett stort värde och är ett viktigt bidrag till vår gemensamma resa. På så sätt kan vi bjuda in framtidstro och frigöra skaparkraft så att vi möjliggör för fler att känna trygghet, självbestämmande, utveckling, sammanhang, och meningsfullhet i livet.

Vår vision är kort sagt: Välmående människor på en välmående planet.

Det är med dessa tankar vi startar Initiativet. Vi verkar för en ny, värderingsstyrd, politisk kultur. En kultur som präglas av en mer inbjudande ton i samtal och debatter. Där beslut tas så nära de som berörs som möjligt och förutsättningarna för att påverka politiken finns även mellan valen.

Genom politiska laboratorier, kreativt ledarskap och sociala träffar lanserar vi en fredlig revolution där vi vill stödja alla invånare till ett djupt engagemang i de komplexa utmaningar som vi står inför. Vi värdesätter kämparanda och bättre frågeställningar, inte färdiga ideologiska eller populistiska lösningar.

Vi ser inte heller någon anledning att behöva positionera oss mellan de olika existerande politiska blocken. Vi ser att vänstern arbetar för kollektiv styrka och hög välfärd. Den gröna rörelsen arbetar för att vi ska hålla oss inom de planetära gränserna. Liberaler arbetar för individuell frihet och ekonomisk tillväxt. Konservativa högern arbetar för den svenska kulturen och identiteten. Vi anser att det inte behöver finnas motsättningar mellan dessa mål men att vi arbetar med dem på fel sätt i dagens Sverige. Vi bråkar om vem som har rätt istället för att hitta gemensamma vägar framåt. Vårt hemliga recept är att använda fler perspektiv och att kombinera gammal kunskap med ny. Att låta dessa få genomsyra och påverka beslutsprocessen.

Vårt uppdrag den närmaste tiden blir därför att hitta det gemensamma språket. Att skapa en ny berättelse som kan ta oss framåt. Mot en ny vision för vårt århundrade. Vi hoppas att du vill vara med och skapa det tillsammans med oss.

Med öppenhet, medkänsla, mod, optimism, medskapande och handlingskraft.