Vi är ett värderingsstyrt parti som verkar för en ny politisk kultur som präglas av en mer inbjudande ton i samtal och debatter.

Alla beslut utgår från värderingar – ord som anger vad som är viktigt och meningsfullt för oss. Att vara värderingsstyrd innebär att alla företrädare i Initiativet reflekterar över och agerar i linje med våra värderingar när viktiga beslut tas.

Alla människor, organisationer och samhällen styrs av värderingar, vare sig vi är medvetna om dem eller inte. Värderingar är inget vi föds med, utan något som formas under hela livet i samspel med omgivningen.

Att bli mer medveten om vad som är verkligt viktigt och meningsfullt avgör vilken möjlighet du har att påverka ditt beslut och din omgivning. Det gäller såväl människor som i organisationer och samhälle. Ofta agerar vi reaktivt på det som händer omkring oss och reflekterar sällan över varför vi handlade som vi gjorde och vilket resultatet blev.

Det är vår fulla övertygelse att ju fler människor som är medvetna om sina egna och omgivningens värderingar ges en större frihet att agera på ett sätt som är både meningsfullt och långsiktigt. Det gäller inte minst inom politiken, där visioner ofta får stå tillbaka för kortsiktiga politiska poänger, positionering, populism och taktiserande.

Vi vill förändra den politiska kulturen genom att vara förebilder för ett nytt sätt att tänka, tala och agera på, som politiker och medborgare.

Vi vill leva som vi lär och inspirera hela samhället att göra detsamma. Med andra ord håller vi både oss själva och vår omgivning vid en exceptionellt hög standard. Det innebär inte att vi alltid kommer att lyckas, men vi kommer definitivt att göra vårt bästa.

Allt börjar i det egna ledarskapet och i kulturen. Som aktiv medlem i Initiativet får du möjlighet att ta till dig och på djupet förstå vår värdegrund och själv ta ställning till på vilket sätt du vill bidra till organisationen, i politiken och samhället. Ju större påverkan vi får, i desto större utsträckning genomsyras hela samhället av värderingarna. Det blir en central del av den nya berättelse som vi skapar tillsammans.

Etablerade partier har också värderingar uttryckta i den ideologi som partiets politik vilar på. Ofta är de svårtolkade och bygger på antaganden om mänskliga behov som formades för 50-250 år sedan när vi visste mycket mindre om människan och världen. I vår organisation utgår vi från aktuell forskning och kunskap inom bl.a. psykologi och beteendevetenskap för att kunna möta de mänskliga behov som vi alla delar: trygghet, självbestämmande, sammanhang, utveckling och meningsfullhet. Vår värdegrund är en direkt spegling av dessa behov.

I slutändan kommer skillnaden inte att vara om vi har värderingar eller inte, för det har vi alla. Skillnaden är om vi har levt dem eller inte. Initiativet avser att göra det sistnämnda.

Vi utgår från sex värderingar som vi tycker är extra viktiga:

Öppenhet

Vi omfamnar förändring med nyfikenhet, radikal transparens och en förmåga att lyssna både inåt och utåt.

Allting förändras förr eller senare. Ju mer vi tränar förmågan att vara nyfikna och öppna för nya intryck och ny kunskap, desto större möjlighet har vi att skapa det vi vill se. Vi vill också tillåta information att flöda fritt och inte försöka gömma undan: radikal transparens. Öppenhet kräver även en vilja till sårbarhet och en förmåga att lyssna både inåt och utåt: vad är det som behövs just nu – för mig och för helheten.

Optimism

Vi vågar drömma om och skapa en positiv framtid med lika delar intuition, evidens och lekfullhet.

För att skapa det du vill se behöver du först tro att det är möjligt. Vi är mycket sämre på att vara kreativa och ta bra beslut om vi känner oss missnöjda eller inte tror att det finns en annan väg. Framtiden är inte skapad ännu – vi väljer själva hur den ska se ut. För det krävs både förmågan att kunna känna efter och att undersöka. Inte minst krävs humor och lekfullhet som gör insatsen roligare och värd att lägga tid på.

Medkänsla

Vi är ödmjuka inför andras perspektiv, värderingar och erfarenheter och praktiserar medkänsla i våra relationer såväl som med oss själva.

Utan våra relationer är vi ingenting. Som vi alla vet har olika människor olika erfarenheter och perspektiv på livet och vad som är viktigt. Så klart sitter ingen på hela sanningen. Vi tycker att det är viktigt att praktisera viljan och förmågan att empatisera med och förstå andra människor. På så vis kan vi använda varandras styrkor för att komma snabbare framåt. I medkänsla ingår också att visa omtanke med sig själv, något som blivit extra viktigt i vår tid.

Medskapande

Vi är generösa med vår kunskap och ser våra unika olikheter och mellanmänskliga samhörighet som en tillgång där processen är lika viktig som resultatet.

All förändring börjar med samarbete. I ett modernt samhälle är det viktigt att alla får möjlighet att bidra utifrån sin egen vilja, kompetens och förmåga. För att vi ska kunna samarbeta behöver vi se och uppskatta både samhörighet och olikheter och vi behöver vara generösa med och bygga vidare på varandra kunskaper och erfarenheter. Målet är viktigt men processen som leder dit är minst lika viktig.

Mod

Vi går före och inspirerar vår omgivning med autenticitet, sårbarhet och en strävan efter kontinuerligt lärande.

En pionjär känns igen på spjuten i ryggen. Men utan viljan och modet att tänka, tala och agera annorlunda kommer vi ingen vart. Vi behöver också vara äkta, sårbara och våga utmana egna och andras perspektiv, lära oss av våra misstag och inspirera andra att göra detsamma. 

Handlingskraft

Vi är entreprenörsmässiga och agerar medvetet med intention och kraftfullhet i friktionen mellan idéer.

Förmågan att omsätta idéer till handling är avgörande för framgång. Friktionen är viktig för att komma framåt. Det är först när vi testar som vi får ett resultat som vi kan lära oss från det och det är först då det visar sig om en idé var bra eller inte. Vi är inte rädda för att agera medvetet och kraftfullt i den riktning som vi vet tar oss framåt, med vetskapen om att vi ibland kommer att misslyckas.

Bli initiativtagare!

Var med och forma framtiden. Bli medlem så får du mer information om hur du kan engagera dig!Jag har läst och godkänner behandling av mina uppgifter.