Vi står för en politik som utgår från verkligheten. Där förutsättningarna för att påverka politiken finns även mellan valen.

Bra politik börjar med bra frågor, inte färdiga svar. Till skillnad från etablerade partier tror inte vi att det finns några färdiga svar som representerar den bästa lösningen. Sanningen ligger någonstans mellan alla perspektiv och idéer. Bästa vägen framåt är därför att bli bättre frågeställare och ständigt ifrågasätta om vi vet tillräckligt.

Att ställa rätt frågor är en konstform. Du behöver först veta vad som är viktigt att fokusera på, och därefter ifrågasätta om både frågeställning och svar representerar den bästa lösningen. Vi har tillsammans med vårt danska systerparti Alternativet tagit fram en helt ny metod för att bedriva politik på 2000-talet. Det innefattar både digitala verktyg och fysiska möten kallade politiska laboratorier, där vår politik utvecklas och där medborgarinitiativ kan ta form. Metoden är en inbjudan till fler att vara med och skapa både politik och själva metoden i sig. Vår långsiktiga strävan är att modellen kopieras, används och vidareutvecklas av politiska partier och andra aktörer i samhället, i takt med ny kunskap och samhällsutvecklingen.

Vår metod för politisk utveckling.

Metoden utvecklas hela tiden. Klicka på varje steg för att läsa mer:

1. Skapa initiativ.

Vem som helst kan skapa ett initiativ för att lösa en utmaning eller ta vara på en möjlighet – i kommunen, den egna organisationen eller i rikspolitiken.

2. Formulera frågeställning.

Allt börjar med en bra frågeställning. Diskussion och idéutveckling leder fram till en eller flera frågeställningar som vi vill ha svar på. Det kan vara frågor i kommunen, i organisationen eller på riksnivå.

3. Politiska laboratorier.

Bra politik skapas i mötet mellan människor och idéer. Vem som helst är inbjuden till något av våra politiska laboratorier för att delta i utformandet av Sveriges framtida politik. Facilitatorer guidar genom definierade frågeställningar och samlar in förslag som partiet sen går vidare med, eller som kan bli till nya initiativ.

4. Vision och värdegrund.

Insamlade politiska förslag behöver kvalitetssäkras. Vi beslutar i en transparent process vilka förslag som är i linje med vår vision och vår värdegrund och som därmed går vidare.

5. Expertkunskap och visdom.

Det finns sanning i alla perspektiv men alla perspektiv är inte lika bra på att fånga det underliggande behovet. Genom att konsultera experter, forskare och utgå från etablerad kunskap och visdom lär vi oss vilka förslag som kan utgöra den bästa lösningen.

6. Godkännande

I det sista steget tar vi beslut. I vissa fall blir besluten en del av partiets politiska program, i andra fall leder det till medborgarinitiativ, nystartade företag, föreningar eller förslag till beslutsfattare. Votering, medgivande (”consent”) och deliberation är exempel på några beslutsverktyg.

7. Kontinuerligt lärande

Inget är någonsin färdigt. När politiskt förslag möter verkligheten utvärderas de. Om förslaget ger önskat resultat så fortsätter vi att bygga vidare på det. Om inte, så är vi beredda att ompröva och lära oss. Genom att ha modet att ifrågasätta våra egna idéer, förväntningar och antaganden hittar vi de bästa lösningarna snabbare.

Även metoden i sig är under ständig utveckling, i takt med att vi lär oss. Det gör oss flexibla och rustade för en ständigt föränderlig verklighet.

Politikområden.

Vi har valt ut sex prioriterade politiska områden som vi vill forma vår politik inom under 2018-2022. Dessa bygger på en behovsanalys inom områden där vi ser stora avgörande samhällsutmaningar som behöver lösas på helt andra sätt än idag. Alla områden syftar till att öka förutsättningarna för välmående, tillit och utveckling för människor, organisationer, samhälle och planet.

Nästa generations demokrati.

Hur kan politiken ta utgångspunkt i saklighet baserad på intuition och kollektiv intelligens? Hur kan politik göras transparent och tillgänglig? Hur ser vi till att politiken tar ett långsiktigt perspektiv bortom mandatperioden?

Lärande och utbildning.

Hur skapar vi en skola som möter alla där de är? Som är ett växthus för alla att utveckla sin fulla potential och ger verktyg för att utforska den inre världen genom hela livet?

Välmående och hälsa.

Hur kan vi ta en helhetssyn på människan och fokusera på välmående och förebyggande vård istället för att bara hantera sjukdom?

Värdeskapande och sysselsättning.

Arbetsmarknaden håller på att radikalt förändras och inom 20 år riskerar hälften av alla jobb att försvinna. Hur skapar vi verkligt värde och hur bidrar vi till att alla känner mening?

Ekosystem och hållbar utveckling.

Hur skapar vi uthålliga samhällen och hittar alternativa mått på välfärd som förenar mänskliga behov med övriga ekosystemens behov så att vi kan utvecklas i symbios?

Inkludering och migration.

Hur kan vi med en öppen och medkännande utgångspunkt skapa en realistisk och dynamisk migrationspolitik? Hur skapar vi genom ett större samarbete mellan landsbygd och stad ett inkluderande och välkomnande samhälle?

Bli initiativtagare!

Var med och forma framtiden. Bli medlem så får du mer information om hur du kan engagera dig!Jag har läst och godkänner behandling av mina uppgifter.